بندرعباس، میدان شهدا( یادبود سابق)، ابتدای بلوار پاسداران، نبش پل هوایی عابر پیاده
076-۳۳۵۵۶۵۶۶
076-۳۳۵۵۶۵۶۶
info@nedayedanesh.ac.ir