مهندس مسعود ایرانمنش


سابقه تحصيلي:

كارشناسي:
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه شهید باهنر کرمان


زمینه فعالیت اجرایی:

صنایع خودرو