دکتر محمد کاوئی

نشانی :
  بندرعباس- انتهای خیابان رسالت شمالی- هفتصد واحدی- نبش کوچه نیکنام1- موسسه آموزش عالی ندای دانش هرمزگان
پست الکترونیک :
  mohammad.kavei@yahoo.com
  kaveimohammad@gmail.com


سابقه تحصيلي:

دكتري:
  ژئوفیزیک- گرایش زلزله شناسی- دانشگاه پونا- پونا- هند (1388-1383)
کارشناسی ارشد:
  ژئوفیزیک- گرایش زلزله شناسی- دانشگاه تهران- ایران (1370-1367)
كارشناسي:
  فیزیک- دانشگاه فردوسی مشهد (1353-1349)


سابقه دانشگاهی:

  استادیار پایه34- عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه هرمزگان


سوابق آموزشی:

تدریس دروس مختلف در دانشگاه هرمزگان و سایر موسسات آموزش عالی بندرعباس شامل :

 • زلزله شناسی
 • ژئوفیزیک
 • فیزیک پایه 1-2-3
 • ترمودینامیک
 • انتقال حرارت
 • الکترومغناطیس
 • مکانیک تحلیلی1
 • دینامیک
 • حرارت
 • اپتیک
 • امواج
 • تئوری امواج الاستیک
 • -برنامه نویسی به زبان فرترن
  -برنامه نویسی به زبانPL/1
  -برنامه نویسی به زبان CICS در سطح Command
  -برنامه نویسی به زبان اسمبلی
  -مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان توربو پاسکال
  -آشنایی با کامپیوتر ، نرم افزار ورد و نرم افزار اکسل
 • سیگنال ها و سیستم ها
 • لرزه زمین ساخت
 • لرزه شناسی 1
 • زلزله شناسی 1و2
 • تحلیل خطر زمین لرزه
 • زمین شناسی مهندسی


سوابق پژوهشی:

  اجرای طرح لرزه زمین ساخت استان هرمزگان در دانشگاه هرمزگان (1382)


تالیف کتاب :

  1- کاوئی، محمد؛ تشریح کامل مسائل فیزیک- جلد اول (مکانیک)- رابرت زرنیک- دیوید هالیدی- کنت،اس،کرین (ویراست جدید) (1384) انتشارات علم و صنعت
  2- کاوئی، محمد؛ کاوئی، محبوبه؛ تشریح کامل مسائل فیزیک- جلد اول (مکانیک)- رابرت زرنیک- دیوید هالیدی- کنت،اس،کرین (براساس ترجمه کتب مرکز نشر دانشگاهی)
  ویراست پنجم (1388) انتشارات علم و صنعت
  3- کاوئی، محمد؛ قاسم العسگری، محمد کمال؛ اصول آمارسنجی(1392)، انتشارات دانشگاه هرمزگان

فعالیت های اجرایی:

  1- رئیس مرکز محاسبات دانشگاه هرمزگان (1375-1372)
  2- مدیر گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان (1383- 1378)
  3- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان (1390- 1388)


راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویی:

  1- نجابت، لیلا، (1391) ارزیابی خطر زمین لرزه در جزیره قشم و ارتباط آن با پتانسیل روانگرایی شهر قشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
  2- شعبانی، مهتاب، (1394)، تخمین فواصل زمانی زمین لرزه های مهم و متوالی در بخش هایی از استان هرمزگان (بندرعباس، میناب و حاجی آباد) براساس شبکه های عصبی تابع پایه ای شعاعی، دانشگاه هرمزگان
  3- قائید امینی اسدآبادی، احمد، (1396)، بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاومت سازی شده با الیاف پلیمری تحت اثرهمزمان پیچش و برش و خمش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
  4- قاسمی پور افشار، (1397)، بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاومت سازی شده با الیاف پلیمری تحت اثرهمزمان پیچش و برش وخمش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
  5- حیدری، محمد، (1397)، بررسی رفتار برش تیرهای بتن مسلح دارای بازشو درجات، قبل و بعد بهسازی با الیاف پلیمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
  6- کدخدایی، محمد، (1397) ارزیابی شاخص های اصلی زلزله های میدان نزدیک گسل و تاثیر آنها بر عملکرد خسارت پذیری سازه های بتن آرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
3. Area Of Expertise:

 Seismology.
 Analysis of b-value for some part of Iran.
 Analyses of Peak Ground Acceleration (PGA) form some parts of Iran.
 Risk analysis for some parts of Iran.


4. Work History:

 Head of Center of Calculations, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran, 1994-1998.
 Head of Department of Physics, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran, 1999-2004.
 Ph.D. student in Pune University, Pune, India, 2004-2009.
 Deputy of Sciences Faculty in Hormozgan University, 2009-2011
 I have retired since 2017-01-20, but as before, I am teaching and searching at my expert knowledge.
 I have been as a head of Institute of Neday e Danesh in Bandar Abbas from 2018 till now.


5. Training Course / Workshops Experiences:

 Advanced Statistical Computing (from 8-8-2005 to 19-8-2005), Workshop Leader: Prof. M.B. Rajarshi, Head, Department of Statistics University of Pune, Pune 411 007, India.
 Successfully completed a certificate course of eight weeks duration from 16-01-2006 to 10-03-2006 in Geographical information System and Remote Sensing conducted. The training included practice sessions in professional soft wares: Arc GIS 9.1, Arc View 3.2, ERDAS Imagine, PCI Geomatica and ILWIS 3.2. Institute Leader: Brig K.K.V. Khanzode, VSM (Retd), Symbiosis Institute of Geoinformatics (SIG), Pune, India. 2  Recent Trends in Statistics on 8th , 9th , & 10th December 2007, Workshop Leader: Prof. A. G. Gosavi, Modern College of Arts, Science & Commerce, Shivajinagar, Pune, India,


6. Courses Taught:

 Seismology, BSc. Physics Students, 1994-present.
 Geophysics, BSc. Physics Students, 1994-present.
 Basic Physics I, BSc. Physics and mathematics and Engineering Students, 1994-Peresent.
 Basic Physics II, BSc. Physics and mathematics and Engineering Students, 1994-Peresent.
 Basic Physics III, BSc. Physics and mathematics and Engineering Students, 1994-Peresent.
 Electromagnetic, BSc. Physics and Engineering Students, 1994-Peresent.
 Mechanic Classic, BSc. Physics Students, 1994-present.
 Engineering Geology, BSc. Civil Engineering student, 2015-present.
 The method and construction detailing for seismic retrofitting of building, BSc. Civil Engineering student, 2015-present.
  Engineering Mechanics Dynamic, BSc. Civil engineering student, 2015-present.
 Electromagnetic, M.Sc. Geophysics Students, 2013-Peresent.
 Time series and digital filtering, M.Sc. Geophysics Students, 2013-Peresent.
 Seismic I, M.Sc. Geophysics Students, 2013-Peresent.
 Seismology I, M.Sc. Geophysics students, 2014-Present.
 Seismology II, M.Sc. Geophysics students, 2014-Present.
 Seismotectonics, M.Sc. Geophysics students, 2014-Present.
  Theory of Elastic Waves, M.Sc. Geophysics students, 2014-Present.
 Earthquake Hazard Analysis, M.Sc. Civil Engineering students, 2015- present.


7. Research Projects Successfully Completed:

 Analysis of Seismotectonics of Hormozgan Province in Southern Iran, 2003-2007.
 Kavei M., M.R. Mosavi, M. Shabani, "Estimation of Interevent Times Major Earthquakes in Parts of Hormozgan
Province (Bandar Abbas, Minab and Hajiabad) based on Radial Basis Function Neural Networks, M.Sc. thesis, Hormozgan University, BandarAbbas, Iran. 2016.


8. Present Research Area:
 Installation of Seismometer Stations in Hormozgan Province, Southern Iran.


9. Other Activities:

 Life Membership in Indian Sciences Congress Association (ISCA), 2006-present.
 Membership in Iranian Geophysical Society, 2000-present.
 Referee in Iranian Geophysical Journal, 2017-present.


10. Publications:

 1. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar (2005). Seismotectonic overview of Hormozgan province, Southern Iran. In National Conference on “Recent Trends in technology” jointly hosted by the Department of Geology, University of Pune, India and The Indian Geotechnical Society, Pune Chapter conducted on the 12th and 13th of February 2005.
 2. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar, (2006). Analysis of seismicity risk of Hormozgan province, Southern Iran. In proceedings of The 93rd Indian Science Congress, 3rd to 7th January, 2006, Agricultural University, Hyderabad, India.
 3. Kavei M., S. D. Gore , N.J. Pawar and M.K. Ghassem Alaskari, (2007). The b-value as an earthquake precursor and regional seismicity in Bandarabbas Zone, Southern Iran. In proceedings of The 94th Indian Science Congress, 3rd to 7th January, 2007, Annamalai University, Annamalainagar, Chidambaram, India. 3  4. Kavei M., S. D. Gore , N.J. Pawar , (2008). The application of autoregressive moving average modeling for earthquakes of Hajiabad Zone, southern Iran. In proceedings of The 95th Indian Science Congress, 3rd to 7th January, 2008, Andhra University, Visakhapatnam, India.
 5. Kavei M., S. D. Gore , N.J. Pawar and M.K. Ghassem Alaskari, (2007)., Characteristic of Autoregressive Moving Average and Application to the Modeling of Seismology in Bandarabbas Zone, Southern Part of Iran, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 13-16 May (2007), Tehran-Iran.
 6. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar, (2007). Seismotectonic and calculation the return period in Hormozgan province, Southern Iran, Ecol. Env. & Cons. 13(1), 35-38.
 7. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar and R.K. Sukhtankar (2008). Establishing a relationship between the frequency and magnitude of earthquakes for some parts of Hormozgan province, Southern Iran, Acta Ciencia Indica, Vol. XXXIV P 2008 No. 1, 35-50.
 8. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar, K. Ahmadi and P. Malekzadeh (2008). An attenuation equation based on Hormozgan province (Southern Iran) strong motion data, Journal of The Earth, Vol. 3, No 3, Autumn 2008, pp 1-14.
  9. Kavei M. , S. D. Gore, N.J. Pawar and K. Ahmadi (2008). Time series modeling of earthquake-magnitude and determing safety places in Bandarabbas zone, Southern Iran. International Journal of Physics, Vol. 1, No. 1-2, 93-107.
 10. Kavei M., S. D. Gore and N.J. Pawar (2009). The b value estimation by the moment method for earthquakes of Hormozgan province, Southern Iran, Journal of The Earth, Vol. 4, No 2, Summer 2009, pp 13-19.
  11. Kavei M., S. D. Gore, N.J. Pawar, K. Ahmadi, M. Dashtiani, (2008). The application of autoregressive moving average modeling and determining safe places in Minab Zone, southern Iran. In proceedings of The 12th International Conference of IACMAG 1 – 6 October, 2008, Goa, India.
 12. Kavei M., S. D. Gore and N.J. Pawar, (2008). Assessing the seismic hazard for some parts in Hormozgan province, Southern Iran, International Conference on New Trends in Statistics & Optimization in conjunction with the XXVIII Annual Convention of Indian Society for Probability and Statistics, October 20-23, 2008, Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India.
 13. Kavei M., S. D. Gore and N.J. Pawar, (2008). The b value estimation by the moment method for earthquakes of Hormozgan province, Southern Iran, International Conference on New Trends in Statistics & Optimization in conjunction with the XXVIII Annual Convention of Indian Society for Probability and Statistics, October 20-23, 2008, Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India.
 14. Kavei M., S. D. Gore and N.J. Pawar, (2010). Relationship between peak ground acceleration and Modified Mercalli Intensity in Hormozgan province, Southern Iran. In proceedings of The 97th Indian Science Congress, 3rd to 7th January, 2010, Kerala University, Thiruvananthapuram, India.
 15. Kavei Mohammad, (2008). Physics complete solution manual, Vol. 1-Mechanics, Elomo Sanate 110 publication (first edition), Tehran, Iran.
  16. Kavei Mohammad, Kavei Mahbobeh, (2010). Physics complete solution manual, Vol. 1-Mechanics, Elomo Sanate 110 publication (second edition), Tehran, Iran.
 17. Kavei M. M.K. Ghssem-Alaskari, (2014). The Principles of Statistical Surveying, Hormozgan University publication, Bandar Abbas, Iran.
 18. Kavei M., R. Hafezi, M. Shabani, (2015). An artificial neural network to predict earthquake in some parts of Hormozgan Province. 7th International Conference on 4  Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), May 18-21, 2015, Tehran, Islamic Republic of Iran.
 19. Mosavi. M.R., M. Kavei, M. Shabani, Y. Hatam Khani, (2016). Interevent times estimation of major and continuous earthquakes in Hormozgan region based on radial basis function neural network, geodesy and geodynamics 2016, volx no x, 1e1 2.
  20. Kavei M., M.S. Esmaeily, M. Ahmadi Teifkani, N. Haghshenas, R. Heidari Maharloei, S. S. Alawi, F, Sohrabzadeh,(2016). Relationships of Modified Mercalli Intensity with Return period of Parts of Hormozgan Province in Southern Iran, 17th Iranian Geophysical Conference May 10-12 ,2016, Tehran University, Tehran, Islamic Republic of Iran.