علی خردمند


سابقه دانشگاهی:

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان