غزاله ممدوحی


پست الکترونیک :
g.mamdoohi62@gmail.com


سابقه تحصيلي:

دكتري:
مخابرات سیستم از دانشگاه دولتی پوترای مالزی (UPM) بهمن ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد:
مهندسی مخابرات و شبکه از دانشگاه دولتی پوترای مالزی (UPM) بهمن ۱۳۸۸
كارشناسي:
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار از دانشگاه مشهد بهمن ۱۳۸۴


سوابق تحصیلی :

همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه ملی مالزی UM به عنوان پژوهشگر پسا دکترا در دانشکده فیزیک ازفروردین ۹۴ -شهریور ۹
همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان پژوهشگر پسا دکترا در دانشکده مهندسی-بخش برق از خرداد ۹۶ -


سوابق کاری :

عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی ندای دانش/هرمزگان
همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه ملی پوترای مالزی در مقطع کارشناسی ارشد
آموزش طراحی لیزر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پوترای مالزی
همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه ملی پوترای مالزی در مقطع دکتری
همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه ملی مالزی UM در مقطع فوق دکتری
همکاری با تیم تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع فوق دکتری
داوری مقاله برای مجله chinese optics letters,IEEE lightwave technology واولین کنفرانس
علمی دانش جویان ایرانی، کوالالامپور، مالزی عضویت در سایت های معتبر اپتیک (OSA و IEEE)


توانمندیها و قابلیتها:

انجام پروژه و تحقیقات علمی-پژوهشی با لیزر فیبری، تقویت کننده نوری، فیبر نوری
طراحی لیزر سریع، رامان، بریلوئن
آشنایی کامل با مباحث اپتیک غیر خطی، کوپلر، طراحی لیزر، سویچینگ نوری
بررسی اثرات تئوری غیرخطی شامل SBS ، SRS ، SPM ، XPM ، و پلاسمونیک نانوپارتیکل
پردازش سیگنال برای دستگاه های نوری
انجام پروژه با لیزرهای متفاوت از قبیل EDFA ، Bi-EDF ، RFA و ...
آشنایی با تست قطعات نوری
انجام پروژه با کنترلگر پولاریزیسیون
انجام طرح پزوهشی تولید لیزر فیبری ۱۰ گیگا هرتز با استفاده ازترکیب لیزر فیبری ۲۰ گیگا هرتزی از طریق انتشار فوروارد و بکوارد

پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال :


1- G.Mamdoohi, A. R. Sarmani, M. H. Abu Bakar and “M.A. Mahdi, “Switchable MBRFL utilizing an Enhanced Nonlinear Amplifying Fiber Loop Design,” IEEE Photonics Journal. 10, 1-12( 2018), IF: 2.291 ,ISI-Q1.
2- G. Mamdoohi, S. Saryazdi, M. Hasani, and H. Nezamabadi-Pour ,” Bibliometric Network Analysis utilizing Classified Journal Map,” Submitted to the journal of Scientometrics, 2018, IF:2.147-ISI-Q1.
3-M. Moghaddasi, G. Mamdoohi, A.S.M. Noor, S. Hitam and S.B.A. Anas,” Evaluation of Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) Encoding Techniques for Free Space Optics (FSO)”, Lasers in Eng., 33, 229–245 (2016), IF: 0.214, ISI-Q3.
4- G. Mamdoohi, A. R. Sarmani, M. H. Abu Bakar, and M. A. Mahdi,” Effects of Raman Pump Power Distribution on Output Spectrum in Multi-Wavelength BRFL,” journal of Optics Express, 23(20), 25570-25581(2015), IF: 3.307, ISI-Q1.
5- M. Moghaddasi, G. Mamdoohi, A. S. M. Noor, S. Hitam, and S.B.A. Anas,” Development of SAC-OCDM in FSO with Multi-wavelength Laser Source”, Journal of Optics Communications, 356, 282–289(2015), IF: 1.588, ISI-Q1.
6- M. Moghaddasi, G. Mamdoohi, A.S.M. Noor, S. Hitam and S.B.A. Anas,” Performance of SAC-OCDMA in FSO with Multi-wavelength Laser Source using DW-ZCC”, Lasers in Eng., 0, 1–17(2015), IF: 0.214, ISI-Q3
7- A. Bahrami, A. R. Sadrolhosseini, G. Mamdoohi, K. Bahzad, M. M Abdi,” Surface Plasmon Sensor based on Polypyrrole Multi-walled Carbon Nanotube Composite Layer to Detect Al in aqueous solution”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,10( 2), 535 – 541(2015), IF: 0.836, ISI-Q3.
8- G. Mamdoohi, A. R. Sarmani, A. F. Abas, M. H. Yaacob, M. Mokhtar, and M. A. Mahdi,” 20 GHz spacing Multi-wavelength Generation of Brillouin-Raman Fiber Laser in a Hybrid Linear Cavity”, journal of Optics Express , 21(16), 18724-18732( 2013), IF: 3.307, ISI-Q1.
9- G. Mamdoohi, A. R. Sarmani, M. H. Yaacob, M. Mokhtar, and M. A. Mahdi,” Multi-wavelength Brillouin-Raman Fiber Laser Utilizing Enhanced Nonlinear Raman Amplified Loop Mirror Design”, journal of Optics Express , 21( 26), 31800–31808 (2013), IF: 3.307, ISI-Q1.
10- A. R. Sadrolhosseini , A. S. M. Noor , M. M. Moksin, G. Mamdoohi, R. Zamiri, Z. A.Talib,” Laser Ablation Synthesis and Optical Properties of Copper Nanoparticle Disperesed in Virgin Coconut Oil”, Journal of Materials Research, 28(18), 2629-2636 (2013), IF: 1.673, ISI-Q2.
11- G. Mamdoohi, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, and M. A. Mahdi,” Implementation of Genetic Algorithm in an Embedded Microcontroller-based Polarization Control System”, Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier), 25 (4), 869-873(2012). IF: 2.894, ISI-Q1.
12- G. Mamdoohi, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, and M. A. Mahdi,” Characterization of 8-Stage LiNbO3 Polarization Controller”, IETECH Journal of Communication Techniques, 4(1),001-006(2010). IF: 0.446, ISI-Q2.


کنفرانس های منتشرشده :


1A. Noura, G. Mamdoohi, M.R.Semati, and S.B.A. Anas, Ultra-long distance temperature sensor network based on fibre laser, Submitted for IEEE Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, Malta, Sep 2019.
2- G. Mamdoohi, A.Noura, E.Ghazizadeh, and A.Jahanbakhsh, Effectiveness of nonlinear amplifying loop mirrors in switchable wavelength spacing multi-wavelength Brillouin- Raman fiber laser, National Conference on the Application of the new technologies in Engineering Science, Electrical, computer and IT, 2018, Tehran, Iran.
3- M.Najibzadeh, G.Mamdoohi, H.Hasibi, An overview of signal processing practice method using windowning based on LFMCW Radar, 2nd international Conference on Electrical, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, Georgia, May 2019.
4- G. Mamdoohi , A.Jahanbakhsh, A.Shamsalddini, E.Ghazizadeh, S.Sharifi, “Investigation the Effect of Gain Media on the Performance of 20 GHz Spacing BRFL”, Accepted for publication in 4th international conference on innovation in scince and technology . 4
5-G.Mamdoohi, Saeid Saryazdi, “Optimization of Multi-wavelength Brillouin-Raman Fiber Laser in NALM Design Employing Genetic Algorithm,” IEEE 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, 2016, Kerman-Iran.
6- A. Noura, G. Mamdoohi, H. Yaacob, M. H. Abubakar, S. A. Anas, “Optimization of Hybrid Brillouin-Raman-EDF Amplification Fiber Laser in Long Distance FBG Sensor System,” IEEE Conference on Photonics, 2014, Kualalumpur, Malaysia.
7- B. A. Ahmad, A.W. Al-Alimi, G.Mamdoohi, A.F. Abas, M. Mokhtar, S.W.Harun, M.A. Mahdi,”Effect of Erbium Doped Fiber Location on Double Spacing Multi-wavelength Brillouin-Erbium Fiber Laser Performance,” IEEE Conference on Photonics, 2012, Penang, Malaysia.
8- G. Mamdoohi, B. A. Ahmad, A. W. Al-Alimi, M. A. Mahdi, A. F. Abas, M. Mokhtar,” Characterization of Raman Gain for Different Gain Medium,” IEEE Conference on Photonics, 2012, Penang, Malaysia.
9- G. Mamdoohi, B. A. Ahmad, A. W. Al-Alimi, M. A. Mahdi, A. F. Abas, M. Mokhtar,” Effect of Double-pass and Single- pass Architecture in Brillouin-Raman Fiber laser,” IEEE Conference on Photonics, 2012, Penang, Malaysia.
10- G. Mamdoohi, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, M. A. Mahdi “Development of Genetic Algorithm in Polarization Control System,” The First Iranian Students Scientific Conference, 2011, Kualalumpur, Malaysia.
11- G. Mamdoohi, S. Saniei, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, M. A. Mahdi,” Enhancement of Polarization Controller Characterization using Genetic Algorithm,” IEEE Conference on Photonics, 2011, Sabah, Malaysia.
12- S. Saniei, G. Mamdoohi, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, M. A. Mahdi,” Variable Sensitivity Laser Range Finder Receiver,” IEEE Conference on Photonics ,2011,Sabah,Malaysia.
13- A. esmailian, G. Mamdoohi, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, M. A. Mahdi,” Strategy on Implementing Genetic Algorithm on FPGA for Polarization Control Application,” IEEE Conference on Computer and Communication Engineering, 2010, Kualalumpur, Malaysia.
14-G. Mamdoohi, A. esmailian, A. F. Abas, A. Hidayat, N. H. Ibrahim, K. Samsudin, and M. A. Mahdi, “Realization of Microcontroller-based Polarization Control System with Genetic Algorithm,” IEEE Conference on Communications, 2009, Kualalumpur, Malaysia.
Tropical Meeting:
1 Tropical meeting on laser and optoelectronics 2009,Langkawi,Malaysia
2 Tropical meeting on photonics,2010, UPM, Malaysia


سوابق آموزشي و تدريس :

91-93مخابرات نوری، سيگنال و سيستم، مدارالکتريکي، مدار منطقي در مقطع کارشناسي- کارشناسي ارشد دانشگاه پوترا،مالزی
95سيگنال و سيستم،شبکه های کامپيوتری، مخابرات ۱ ،پردازش سيگنال ديجيتال وازمايشگاه سيگنال ديجيتال در مقطع کارشناسي- کارشناسي ارشد ، موسسه اموزش عالي بعثت- کرمان
95زبان تخصصي، در مقطع کارشناسي ،موسسه اموزش عالي مهراوران
96مباحث ويژه در مخابرات، در مقطع کارشناسي ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
98مباحث ويژه در مخابرات-رياضي مهندسي ، در مقطع کارشناسی ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
98زبان تخصصي- سيگنال و سيستم- مباحث ويژه در مخابرات-کنترل خطي- ازمايشگاه مدار-مدار مخابراتي ، در مقطع کارشناسی ، دانشگاه غيرانتفاعي ندای دانش/هرمزگان


طرح های پژوهشي :

1-پياده سازی الگوريتم ژنتيک بر روی ميکروکنترلر به منظور کنترل پولاريزيسيون نوری - آزمايشگاه فوتونيک 2010- 2009
2-ارتقا عملکرد تکنيک DCDMبا جايگزاری تعداد کاربر بدون افزايش پهنای باند -آزمايشگاه فوتونيک -دانشگاه پوترا مالزی 2011
3-افزايش کانالها در ليزر فيبری بريلوئن -رامان با طراحي کويتي خطي- آزمايشگاه فوتونيک -دانشگاه پوترا مالزی 2012
4-بررسي اثر رامان پمپ بر روی عملکردليزر بريلوئن -آزمايشگاه فوتونيک -دانشگاه پوترا مالزی 2013-2012


فعاليتهای فرهنگي/کارگاه اموزشي

1-عضويت در سايت های معتبر فوتونيک (OSA و IEEE) ، مالزی 2012
2-آموزش نرم افزارهای شبيه ساز Optisys وVPI دانشگاه پوترا مالزی 2014
3-شرکت در سمينار فوتونيک، مالزی ، دانشگاه پوترا مالزی 2012
4-شرکت در سمينار فوتونيک . ليزر مالزی لانگکاوی -مالزی 2012
5-شرکت درکارگاه اموزشي متلب ، دانشگاه پوترا مالزی 2015
6-شرکت درکارگاه اموزشي نحوه نوشتن مقالات ، دانشگاه پوترا مالزی
7-همکاری با حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه شهيدباهنر کرمان جهت تعيين H index دانشکده ها ، دانشگاه شهيد باهنرکرمان 1396
8-برگزاری اولين کارگاه فيبر نوری عملي در استان هرمزگان ، دانشگاه غيرانتفاعي ندای دانش هرمزگان 1398بورسيه علمي/صنعتي :

کارشناسي ارشد -دانشگاه پوترا مالزی-عنوان بورسه :SGRA نوع بورسه :Part از 2008 تا 2010
دکتری تخصصي-دانشگاه پوترا مالزی- عنوان بورسیه : GRF نوع بورسه : Full از 2012 تا 2014


عضويت در هيئت تحريريه/مشاوران :

نشریه : Chinese Optics Letters ، سمت : داوری مقاله
نشریه : اولين کنفرانس علمي دانشجويان ايرانيکوالالامپور، مالزی- سمت :داوری مقاله
چاپ کتاب در نشريه: LAP LAMBERT Academic Publishing - سمت : نویسنده


مهارت فني رشته تخصصي :

تسلط به نرم افزارهای Microsoft Office, Matlab, Proteus, Labview, MPLAB, C, C#, VHDL Optisys
تخصصي اپتيک : VPI transmission maker


سابقه کاری :

انجام امور سخت افزاری و نرم افزاری کامپيتری در شرکت بازرگاني حقير کامپيوتر - ۸۶-۸۴
مشاوره و نظارت بر کليه امور مربوط به طراحي نصب , راه اندازی سيستمهای مخابراتي در شرکت کيا ارتباط کرمان - تا کنون-94